Dự án đầu tư

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đề xuất dự án đầu tư, liên hệ với chính quyền địa phương hoàn thành thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư