Thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp:

+ Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, vốn pháp định, cổ đông, địa chỉ trụ sở chính.

+ Chuyển nhượng cổ phần.

+ Thay đổi loại hình doanh nghiệp.