Quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản trị nhân sự, quản trị tài chính, kế toán doanh nghiệp.